ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือสำหรับประชาชน

396 ครั้ง

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษา

สำนักปลัด

คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
3.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
6.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
7.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
8.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
9.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18.การแจ้งขุดดิน
19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21.การแจ้งถมดิน
22.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
24.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
25.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
26.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
27.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
28.การรับชำระภาษีป้าย
29.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
30.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
32.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
33.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
34.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
35.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1  ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
36.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 241 KB. 50
2 2.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 128 KB. 52
3 3.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 126 KB. 88
4 4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 129 KB. 52
5 5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 153 KB. 64
6 6.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 138 KB. 54
7 7.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 141 KB. 60
8 8.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 155 KB. 53
9 9.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 132 KB. 49
10 10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 143 KB. 59
11 11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 137 KB. 67
12 12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 146 KB. 63
13 13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 136 KB. 58
14 14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 135 KB. 54
15 15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 134 KB. 44
16 16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 132 KB. 61
17 17.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 161 KB. 66
18 18.การแจ้งขุดดิน 133 KB. 42
19 19.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 139 KB. 52
20 20.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 166 KB. 48
21 21.การแจ้งถมดิน 133 KB. 56
22 22.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 137 KB. 69
23 23.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 155 KB. 61
24 24.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 139 KB. 55
25 25.การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 134 KB. 68
26 26.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 128 KB. 61
27 27.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 122 KB. 51
28 28.การรับชำระภาษีป้าย 124 KB. 57
29 29.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 123 KB. 47
30 30.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120 KB. 51
31 31.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 132 KB. 63
32 32.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 122 KB. 62
33 33.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 121 KB. 45
34 34.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 126 KB. 52
35 35.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 142 KB. 55
36 36.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 131 KB. 61
37 คู่มือสำหรับประชาชนทะเบียนพาณิชย์ (1) 110 KB. 58
38 คู่มือสวัสดิการเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว-จังหวัดเชียงใหม่ 858 KB. 44
39 คู่มือการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ 199 KB. 50
40 คู่มืองานบุคคล 135 KB. 51
41 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.๒๕๔๐ 175 KB. 46
42 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 99 KB. 68
43 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 132 KB. 63
44 คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง 93 KB. 55
45 คู่มือประชาชนขั้นตอนการชำระภาษี 112 KB. 54
46 คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ 314 KB. 53

แชร์ให้เพื่อน: