ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

เลือกหัวข้อเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ปี 2024

147 ครั้ง

กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์

ข้อ

ลิงค์ URL หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหารข้าราชการการเมือง

ข้อมูลผู้บริหารข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่

o4

ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/ผลงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6

Q&A : Messenger link Page Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o13

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศราคากลาง

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายไตรมาส)

o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
o34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แชร์ให้เพื่อน: