ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ปี 2023

168 ครั้ง


กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์

ข้อ

ลิงค์ URL หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหารข้าราชการการเมือง

ข้อมูลผู้บริหารข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฏหมายที่เกียวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8

Q&A : Messenger link Page Facebook

o9

Social Network แถบข้อมูลเทศบาลหัวข้อการให้บริการ

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศราคากลาง

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (รายไตรมาส)

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แชร์ให้เพื่อน: