เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 15

- ว่าง -

รองปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ไม่มีในกรอบอัตรากำลัง

นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์

หัวหน้าสำนักปลัด
053-379540 ต่อ 11

นางสาวนงลักษณ์ ศิริวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-379540 ต่อ 14

นายวิทยา จำปา

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-379540 ต่อ 17

นางสุพิศ ทนันไชย

ผู้อำนวยการการศึกษา
053-379540 ต่อ 13


แชร์ให้เพื่อน: