หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขนาด A4 พร้อมเข้าเล่มแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
จ้างเหมาพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว สำหรับรถส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 22 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 1 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 3 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 2 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอท่อไอเสียรถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 82-9590 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ (ดีเซล) ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 6800 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดดิน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ยี่ห้อ Honda รุ่น Gx35 หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Oct 2023
จัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 09 Oct 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 09 Oct 2023
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 09 Oct 2023
จ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 KSC. จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งล 2372 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อหินคลุก จำนวน 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณลำน้ำแม่หนองหาร บ้านสันป่าขุย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อนม U.H.T. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเลื่อยยนต์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเป่าลม หมายเลขครุภัณฑ์ 630-66-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อผ้าตกแต่งงานพิธี จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุโครงการหนูรักพ่อใช้ชีวิตพอเพียง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งล 2372 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2023
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนสารกรองประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-9591 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ 6605 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3842 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการตัดเย็บชุดช่างฟ้อน ตามโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสายท่อน้ำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3348 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 7, 9 จำนวน 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 8 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภายใต้กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ซื้อชุด PPE ป้องกันละอองเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อวัสดุการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการสานกระเป๋าหวายเทียม และการสานฝาชีหวายเทียม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3842 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างเหมาขนดิน จำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023