หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2024
ซื้อกระจกหลังรถโดยสารส่วนบุคคล ขนาด 19 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0735 เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมย้ายท่อไอเสียและเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 01 Jul 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ดีเซล ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 6,800 ซีซี ทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2024
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ อคิลิกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 0.50x1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายไวนิลจำแนกพืชพรรณ ขนาด 30x50 เซนติเมตร จำนวน 13 ป้าย (ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2024
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งล-2372 เชียงใหม่) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0013) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,531 ชุด (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งจ 6605เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร สแลนสีเขียว จำนวน 30 เมตร (วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างโรงเรือน ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jun 2024
ซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างโรงเรือน ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2024
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ 416-66-0064 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ติดตั้งระบบใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-041) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านต้นผึ้ง, บ้านป่าไผ่, บ้านหนองเขียว, บ้านสันเหนือ, บ้านทุ่งข้าวหอมและบ้านศรีวารี หมู่ที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 9 ตำบลเหมืองแก้ว เทศบาลตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 35 แผ่น และครอบลอนคู่ ขนาด 15 องศา จำนวน 3 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2024
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-9591 เชียงใหม่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0005) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน คฉก 2 เชียงใหม่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 009-41-0001) และหมายเลขทะเบียน 2กษ 6327 เชียงใหม่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 009-65-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2024
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านศรีวารี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2024
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 บ้านศรีวารี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (ดับเบิ้ลแคป) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กพ 3348 เชียงใหม่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อนม U.H.T. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แก้ไขโปรแกรม Microsoft Office และลงโปรแกรมข้อมูล หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0058) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร ขนาด 19 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0735 เชียงใหม่ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2024
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนบ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 (่จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นท์ รุ่น HP315 จำนวน 4 สี สีดำ,สีฟ้า,สีแดง,สีเหลือง และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 128GB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 30 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
ซื้อตามโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 - บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อมซอย 2 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2024
จ้างเหมาทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ งานนโยบายและแผน จำนวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2024
จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์ www.muangkaew.go.th ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ (ดีเซล) ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 6,800 ซีซี ทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 4 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ซูซูกิ สีแดง ทะเบียน 1กฌ 2987 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างทำตรายาง กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูล งานนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ? 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Feb 2024
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2024
จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ผฉ-3842 เชียงใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา และประดับตกแต่งอาคารสถานที่ (ธงตราสัญลักษณ์ฯ ขนาด 60x90 ซม.และลวดขาวเบอร์ 24) ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) พร้อมบริการเปลี่ยน ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดพลาสวูด ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อผ้าระบายสีขาวและผ้าระบายสีเหลืองสำหรับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา และตกแต่งอาคารสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่และดอกไม้สำหรับพิธีการ จำนวน 5 รายการ โครงการวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่แห้ง) สำหรับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ผฉ-3842 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดกลาง จำนวน 8 รายการ โครงการวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2024
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับในงาน พร้อมไฟแสงสว่าง จำนวน 4 รายการ และเครื่องปั่นไฟขนาด 60 KVA พร้อมน้ำมัน โครงการวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jan 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jan 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงสร้างหลักในงาน จำนวน 10 รายการ โครงการวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขนาด 2.40x4.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถบรรทุกขยะ ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2024
จ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-006) ห้องนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ สำหรับซ่อมแซมกรอบรูป และทาสีกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ทำเนียบผู้บริหาร สติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องคณะผู้บริหาร และสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Dec 2023
จ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อและตำแหน่ง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2023
จ้างเหมาจัดทำสำเนาเอกสารแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขนาด A4 พร้อมเข้าเล่มแบบธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Nov 2023
จ้างเหมาพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว สำหรับรถส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2023
จัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 22 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 1 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 3 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า จุดที่ 2 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอท่อไอเสียรถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 82-9590 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้ออีซูซุ (ดีเซล) ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 6800 ซีซี หมายเลขทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2023
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถขุดดิน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2023
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ยี่ห้อ Honda รุ่น Gx35 หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Oct 2023
จัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 09 Oct 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 09 Oct 2023
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 09 Oct 2023
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 09 Oct 2023
จ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางจราจร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 KSC. จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งล 2372 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อหินคลุก จำนวน 45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณลำน้ำแม่หนองหาร บ้านสันป่าขุย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อนม U.H.T. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเลื่อยยนต์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องเป่าลม หมายเลขครุภัณฑ์ 630-66-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อผ้าตกแต่งงานพิธี จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุโครงการหนูรักพ่อใช้ชีวิตพอเพียง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งล 2372 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2023
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนสารกรองประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-9591 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ 6605 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3842 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการตัดเย็บชุดช่างฟ้อน ตามโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8423 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสายท่อน้ำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 3348 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 7, 9 จำนวน 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 8 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภายใต้กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
ซื้อชุด PPE ป้องกันละอองเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
ซื้อวัสดุการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพของประชาชน บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 5 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพการสานกระเป๋าหวายเทียม และการสานฝาชีหวายเทียม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3842 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2023
จ้างเหมาขนดิน จำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7388 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023